• RODO

    • Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych

     Informacja - plik do pobrania

     Szanowni Państwo,

     Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , a w szczególności art. 13,

     uprzejmie informujemy co następuje:

     Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych, którym jest Szkoła Podstawowa nr 2  z siedzibą
     w Ełku, przy ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk, tel. 78 732 60 20, mail: 
     dyr_sp2@op.pl, ustanowił
     Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

     Artur Dobkowski, mail: iod@rodo.elk.pl

     Dorota Szczawińska

      

     Klauzula - plik do pobrania

     Szanowni Państwo,

     Mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych, a także zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),uprzejmie informujemy co następuje:

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku, ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk,

     Przedstawicielem Administratora jest Dorota Szczawińska, tel.: 87 732 60 20 mail: dyr_sp2@op.pl,

     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),

     Administrator Danych Osobowych ustanowił Artura Dobkowskiego Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt 
     z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mailowym: iod@rodo.elk.pl

     Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,

     Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych,

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,

     Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

     Dorota Szczawińska