• Egzamin ósmoklasisty

   • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

    Egzamin ósmoklasisty jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do niego w roku następnym.

     

    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - OKE 

     

    EGZAMIN 2022

    Informacja o warunkach przebiego egzaminu ósmoklasisty
    w 2022r.

     

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

     pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

     drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

     trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

     

    W przypadku uczniów korzystających z dostosowania, którym jest przedłużenie czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

     z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut (wydłużenie do 180 minut)

     z matematyki – nie więcej niż o 50 minut (wydłużenie do 150 minut)

     z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut (wydłużenie do 135 minut)

     

    Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony:

    w terminie podstawowym

     język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

     matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

     język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

     

    • w terminie dodatkowym

     język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

     matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

     język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:0

     

    UCZEŃ NA EGZAMIN PRZYNOSI ZE SOBĄ WYŁĄCZNIE PRZYBORY DO PISANIA: PIÓRO LUB DŁUGOPIS ‎Z CZARNYM TUSZEM/ATRAMENTEM, A W PRZYPADKU EGZAMINU Z MATEMATYKI RÓWNIEŻ LINIJKĘ, LEGITYMACJĘ I MAŁĄ BUTELKĘ Z WODĄ. ‎ NA EGZAMINIE NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z KALKULATORA ORAZ SŁOWNIKÓW. NIE WOLNO TAKŻE PRZYNOSIĆ ‎I UŻYWAĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.‎

     

    W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Uczeń po rozwiązaniu zadań zamkniętych ma obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów, którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie).

    Po zakończeniu podstawowego czasu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) .

    Po rozdaniu arkuszy w sali egzaminacyjnej zdający mają obowiązek:

    a. zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego,

    b. w przypadku egzaminu z języka polskiego i języka angielskiego

     sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny --zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi,

     sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

     sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

     oraz zakodowaniu arkuszy ( dotyczy zdających, którzy mają obowiązek), c. w przypadku egzaminu z matematyki:

     sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi,

     wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań)

     sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

     sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

     

    Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki, również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

    Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

     

    UCZEŃ SAMODZIELNIE ROZWIĄZUJE ZADANIA W CZASIE EGZAMINU.